سرنوشت ما ...


سرنوشت ما با افکارمان تغییرمیکند؛

اگرافکارمان همیشه مطابق با خواسته هایمان باشند،

همان چیزی می شویم که آرزو داریم

وهمان کاری رامی کنیم که می خواهیم.


« اوریسون اسوت ماردن »

[ شنبه 6 دی 1393 ] [ 17:58 ] [ T.M.Sadeghi ]

کد موسیقی برای وبلاگ